1. ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว

การฟื้นต้นเป็นการเตรียมต้นให้พร้อมในการเก็บผลผลิตครั้งใหม่ เพราะหลังจากการเก็บผลผลิตเสร็จ ต้นมะนาวจะมีสภาพต้นที่โทรม จึงควรตัดแต่งกิ่งที่เสีย กิ่งที่ทำมุมไม่ดี กิ่งที่ซ้อนทับกันออก ทำใบใหม่ โดยเน้นธาตุอาหารรวม และบำรุงดินให้รากเดินดี มีรากฝอยเยอะ ดูดซึมธาตุอาหาร เลี้ยงต้นได้เร็วขึ้น

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย เฟอร์ติแพลนท์ 20-20-20 อัตรา 300 กรัม + แมมมอท ฟองดู อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท คอมบิ อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท ซิงค์ อัตรา 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร(ฉีด
  • พ่นทางใบให้ทั่วพุ่มหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน)
    ทางดินเสริมด้วย ยูท่า 10 อัตรา 300 กรัม + เปอร์ก้า อัตรา 500 กรัม + ฟลูเฮ้าส์ อัตรา 100 กรัม

2. สะสมอาหาร

หลังจากการฟื้นต้นที่สมบูรณ์แล้วจะต้องสะสมอาหารเพื่อการทำใบในชุดแรกออกให้พร้อมกัน เพื่อง่ายต่อการจัดการ ทำใบให้เขียวสมบูรณ์ มันวาว หนาแข็งแรง เร่งใบแก่พร้อมกัน

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท แคลเซียม โบรอน อัตรา 200 ซีซี + อมฤต อัตรา 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร(ฉีดพ่นตั้งแต่ใบอ่อนจนถึงแก่ 1-2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน)
  • แมมมอท ฮอลท์ อัตรา 200 ซีซี (กดใบอ่อน เร่งใบแก่รอบ)

3. เปิดตาดอก

เมื่อทำใบให้ได้คงที่แล้วคือไม่มีใบอ่อนแซมขึ้นมาแล้วให้ทำการเปิดตาดอกโดยให้ฉีดเปิดตาดอก ไม่ให้ขาดอะมิโนและน้ำตาลเพื่อให้ได้ดอกชุดใหญ่สมบูรณ์

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท ชูก้าร์ เอ็กซ์เพรส อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท สุพรีม 0-28-18 อัตรา 200 ซีซี + อมฤต อัตรา 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร (ฉีดพ่นติดต่อกันอย่างน้อย 3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน)

4. ขยายผลอ่อน

เมื่อมะนาวขึ้นเม็ด ไปจนถึงขยายลูก ทำให้เปลือกมีการขยาย และการดึงธาตุอาหารในต้นไปใช้ จะมากขึ้น ถ้าหากอาหารไม่พอในระยะนี้ ผลจะไม่สมบูรณ์ ลูกไม่โต เปลือกแตกและหลุดร่วงได้

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท สุพรีม 0-28-18 อัตรา 200 ซีซี + อมฤต อัตรา 200 ซีซี (ควรฉีดก่อนดอกบานและหลังดอกบาน)

5. ขยายผลก่อนเก็บเกี่ยว

ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการสร้างเนื้อ น้ำเยอะ ลูกใหญ่ น้ำหนักดีมีคุณภาพจะต้องฉีดพ่นธาตุอาหารทางใบก่อน

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ อัตรา 200 ซีซี + แมมมอท สุพรีม 0-0-30 อัตรา 200 ซีซี + อั้ม อัพไซส์ อัตรา 300 กรัม + อมฤต อัตรา  200 ซีซี (ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ครั้ง ทุก 10 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยว)